Rechtsbijstandsverzekering afgesloten? Let op, het recht op vrije advocaatkeuze is wellicht uitgebreRechtsbijstandsverzekeraars zijn wettelijk verplicht om hun verzekerden in bepaalde gevallen vrije advocaatkeuze te bieden. Dit vloeit voort uit Europese regelgeving, welke op nationaal niveau is uitgewerkt. Zo bepaalt artikel 4:67 lid 1 van Wet op het financieel toezicht dat er recht op vrije advocaatkeuze bestaat als er een gerechtelijke of administratieve procedure gevoerd moet worden. De verzekerde heeft dan recht op kosteloze rechtsbijstand van een advocaat naar keuze. Het hoeft hierbij niet te gaan om procedures waarbij verzekerden verplicht een advocaat in de arm moeten nemen. Hierdoor is het voor hen ook mogelijk om bij zaken voor de kantonrechter of bestuursrechter zelf een advocaat kiezen.


Wat houdt het recht op vrije advocaatkeuze in?

Doorgaans bepalen rechtsbijstandsverzekeraars zelf in hun polisblad en polisvoorwaarden op welk moment een procedure gevoerd zal worden. Wanneer aan de poliswaarden is voldaan, staat het verzekerden vrij om te kiezen wie hun juridische belangen zal behartigen. Dit kan een jurist in dienst van de verzekeraar zijn, maar ook een (externe) advocaat. De kosten hiervan worden door de rechtsbijstandsverzekeraar gedragen. Deze mag geen beperkingen stellen aan het uurtarief dat een externe advocaat hanteert. De verzekeraar mag enkel een totaal kostenmaximum per zaak hanteren.


Bent u het met de rechtsbijstandsverzekeraar oneens over het moment waarop de procedure gevoerd moet worden? U heeft dan de mogelijkheid om een beroep te doen op de geschillenregeling. Op grond van deze wettelijk vastgelegde regeling is het mogelijk om een bindend advies bij een externe advocaat (naar vrije keuze) te verzoeken. Als deze advocaat het standpunt van de verzekerde volgt, mag hij de zaak tevens in behandeling nemen.


Europese rechters verruimen vrije advocaatkeuze

Op 14 mei 2020 heeft het Europese Hof van Justitie een belangrijk arrest gewezen.[1] De vraag die aan het Europese Hof van Justitie werd gesteld, was wanneer sprake is van een zogenaamde ‘gerechtelijke procedure’. Het antwoord op deze vraag is relevant voor het moment waarop de rechtsbijstandsverzekeraar de kosten van een externe advocaat naar keuze dient te vergoeden.


Kort gezegd, oordeelde het Europese Hof van Justitie dat een verzekerde onder de rechtsbijstandverzekering al een vrije advocaatkeuze heeft bij een bemiddeling en bij buitengerechtelijke onderhandelingen. Immers, “elke fase die kan leiden tot een procedure bij een rechterlijke instantie, zelfs een voorafgaande fase” wordt geacht onder deze definitie te vallen. Het begrip ‘gerechtelijke procedure’ kan niet worden beperkt tot uitsluitend niet-administratieve procedures voor een gerecht in eigenlijke zin, en ook niet door een onderscheid te maken tussen de voorbereidende fase en de besluitfase van een dergelijke procedure.


Kortom: het begrip heeft ook betrekking op procedures voor gerechtelijke of buitengerechtelijke bemiddeling waarbij een rechterlijke instantie betrokken is of kan zijn, hetzij bij het inleiden van deze procedure hetzij na afloop ervan.


Conclusie

Tot voor kort gold dat verzekerden pas een advocaat konden kiezen op het moment dat er een gerechtelijke of administratieve procedure werd gestart. Echter, op grond van het bovenstaande arrest lijkt het erop dat het recht op vrije advocaatkeuze in een eerder stadium al geldt. Zo zou de vrije advocaatkeuze al gelden vanaf de fase die kan leiden tot een procedure bij een rechterlijke instantie. Hierbij kan worden gedacht aan gevallen waarin u een geschil heeft met uw werkgever over bijvoorbeeld het uitbalen van loon, u schade lijdt door het toedoen van een derde of een overeenkomst niet naar behoren wordt nagekomen. Tot op heden is onbekend hoe rechtsbijstandsverzekeraars op dit arrest reageren.


Mocht u een geschil willen voorleggen aan ons kantoor en hebt u een rechtsbijstandsverzekering? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Wij kijken graag het polisblad en de polisvoorwaarden na om te bezien of u vrije advocaatkeuze heeft.

[1] Europese Hof van Justitie 14 mei 2020, (C‑667/18).

Uitgelichte berichten
Recente berichten