U bent veroordeeld. Waarom? Zie dossier! Veroordeling onvoldoende gemotiveerd: de Hoge Raad casseert


De wet schrijft voor dat vonnissen (1e aanleg) en arresten (hoger beroep) gemotiveerd moeten worden. Wanneer rechters in hun uitspraken uitleggen hoe ze tot een bepaalde beslissing komen, kan dat bijdragen aan de aanvaardbaarheid van een beslissing bij de verdachte. Maar ook draagt het bij aan de controlemogelijkheden voor de verdediging en de samenleving. Kort en bonding gesteld, moet uit het vonnis de gedachtegang van de rechter blijken. Welke delen uit welke bewijsmiddelen hebben de rechter tot een bewezenverklaring doen komen?


Een bewijsmiddel kan bijvoorbeeld een getuigenverklaring zijn of een proces-verbaal van een opsporingsambtenaar. In algemene zin zijn er doorgaans 2 bewijsmiddelen nodig om tot een veroordeling te komen. Bijvoorbeeld een aangifte en een verklaring van een getuige. Verklaringen die in een dossier zitten kunnen in lengte verschillen en niet alles wat erin staat is relevant voor de beantwoording van de vraag of een verdachte wel of geen strafbaar feit heeft begaan.


U bent veroordeeld. Waarom? Zie dossier! Dat is onvoldoende.


Hoe kan het wel?


Bewijsmiddel 1:

Aangifte: (…)”Hij (verdachte) sloeg mij daarop hard in het gezicht. ”


Bewijsmiddel 2:

Getuigenverklaring: (…) “ Ik zag dat hij hem hard in zijn gezicht sloeg.”


In meer verhalende vorm kan het ook:


De rechtbank overweegt dat uit de aangifte van het slachtoffer en de getuigenverklaring van getuige X volgt dat verdachte het slachtoffer geslagen heeft, zodat de rechtbank tot een bewezenverklaring komt van de aan de verdachte ten laste gelegde mishandeling.


Bij eenvoudige strafdossiers is het allemaal gemakkelijk voor alle procesdeelnemers te volgen, maar bij ingewikkelde strafdossiers kunnen er al snel problemen ontstaan bij de motivering van rechterlijke beslissingen.


Na het hoger beroep kan een verdachte in cassatie gaan bij de Hoge Raad der Nederlanden. De Hoge Raad controleert enkel of het recht juist is toegepast. Er vindt geen nieuwe beoordeling van de feiten plaats. Het is een volledig schriftelijke procedure en er is geen zitting waarop een verdachte dient te verschijnen. Er is sprake van het verplicht inschakelen van een advocaat door de verdachte en er wordt alleen gekeken naar die punten waarover de advocaat klaagt in cassatie.


De casus. https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2020:912


De cliënt wordt in hoger beroep veroordeeld voor 10 strafbare feiten, waaronder deelneming aan een criminele organisatie en betrokkenheid bij een aantal hennepplantages. Het hof heeft strafverzwarend laten meewegen dat de cliënt de leider van de organisatie zou zijn geweest. De kern van de bewezenverklaring wordt gevormd door enkele passages die van de politie uit het dossier zijn overgenomen, waarbij vervolgens in voetnoten wordt verwezen naar bladzijden en nummers van tapgesprekken. Het gaat om een lijvig dossier, waarvan de verdediging in beroep heeft gesteld dat de door de rechtbank in eerste aanleg gebruikte tapgesprekken, niet voldoende kunnen bijdragen aan de conclusies die de politie trekt. Er is dus onvoldoende bewijs is om tot een bewezenverklaring te komen van de ten laste gelegde feiten.


Na het instellen van cassatie worden de bewijsmiddelen aangevuld door het gerechtshof. De bewezenverklaring in het arrest en de aanvulling van de bewijsmiddelen (aanvulling wordt alleen gedaan als er cassatie wordt ingesteld) houden voor bijna alle ten laste gelegde feiten, niet meer in dan een lijst met ruim 400 nummers van tapgesprekken en de daarbij behorende paginanummers in.


De raadsman heeft daarover met succes geklaagd in cassatie. Een lijst met enkel een weergave van ruim 400 nummers voldoet niet aan een de eisen van een deugdelijke motivering. Er is door het gerechtshof niet aangegeven welke delen uit die gesprekken tot welke overtuiging hebben geleid. De verdediging moet maar gissen wat nu eigenlijk belastend is geweest. Er is verder ook geen samenvatting of zakelijke weergave opgenomen waaruit navolgbaar zou kunnen zijn welke bewijsmiddelen tot welke veroordeling hebben geleid. In de optiek van de verdediging was dit een: U bent veroordeeld. Waarom? Zie dossier!


Wanneer de raadsman met een opgeworpen klacht in cassatie “raak geschoten heeft”, zal de Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad een schriftelijke reactie geven met een advies aan de Hoge Raad. Daarna kan de raadsman nog kort reageren en de Hoge Raad neemt vervolgens zelf een beslissing.


In de onderhavige zaak heeft de Advocaat-Generaal aangegeven dat de door de raadsman opgeworpen klachten met betrekking tot de motivering doel treffen en de Hoge Raad is daarin meegegaan. De Hoge Raad heeft beslist dat de strafzaak voor 7 van de 10 feiten opnieuw gedaan moet worden door het gerechtshof omdat de motivering van de veroordelingen niet aan de eisen van de wet voldoet. Er volgt dus een terugverwijzing van de strafzaak naar het gerechtshof. Nieuwe ronde, nieuwe kansen.


Mr. Van Kan behandelt strafzaken in de cassatiefase.


Uitgelichte berichten
Recente berichten