WHOA, Wet homologatie onderhands akkoord


In mijn vorige blog schreef ik over COVID-19 (Corona) en faillissementen in het algemeen. In deze blog zal nader ingegaan worden op de WHOA en welke voordelen deze regeling voor ondernemers kan bieden.


De verregaande intensiteit en duur van de getroffen maatregelen vanuit de overheid heeft een grote impact op de economie van ons land. Er wordt een golf aan coronafaillissementen verwacht. Om die reden is het noodzaak om nu te handelen, verschillende scenario’s zijn hierbij denkbaar. Boumans en Partners Advocaten biedt ook in deze tijd een helpende hand, allereerst door u op deugdelijke wijze te informeren middels deze blog.


Denken in oplossingen


Ervaart u problemen binnen uw bedrijf dan kunt u bekijken of een wijziging in de organisatiestructuur van uw bedrijf mogelijk is. Wellicht kunnen B.V.’s met eenzelfde moedermaatschappij worden gefuseerd om zo fiscale voordelen te behalen en kosten te besparen.

Ook splitsing van B.V.’s is een denkbare oplossing. Indien in één B.V. winstgevende en verlieslatende onderdelen zijn ondergebracht dan kan splitsing een mogelijke oplossing zijn. Mocht de discontinuïteit in de verlieslatende B.V. onveranderd blijven dan kunt u een verkoop van dit bedrijfsonderdeel overwegen.


Huidig dwangakkoord in faillissement


Is uw bedrijf rendabel, maar heeft het te maken met een grote schuldenlast dan kan met de schuldeisers worden onderhandeld over een onderhands crediteurenakkoord.

Hierbij worden uw al uw schuldeisers aangeschreven over de hoogte van de bij hen uitstaande schuld. Vervolgens wordt hen een voorstel/aanbod gedaan. Er worden hierbij twee soorten voorstellen gedaan:

  1. een voorstel waarbij de crediteur een gedeelte van de vordering krijgt voldaan in ruil voor vrijwillige kwijtschelding van het restant van de vordering;

  2. of het scenario van faillissement.

Indien de meerderheid van de concurrente crediteuren, welke het overgrote deel van de schulden vertegenwoordigen, akkoord gaan met het voorstel dan kan het akkoord verbindend worden verklaard (gehomologeerd) voor alle schuldeisers, ook degene die hebben tegengestemd.


Surseance- en faillissementsakkoorden zijn in veel gevallen niet geschikt om een onderneming welke in betalingsproblemen verkeerd. Een faillissement is gericht op liquidatie van de onderneming en niet op voortzetting daarvan.


Het is de bedoeling dat de WHOA wel een geschikte procedure zal opleveren om ondernemingen een tweede kans te geven.De WHOA


Wat houdt de WHOA in?


De WHOA regelt in de Faillissementswet dat de rechtbank een onderhands akkoord tussen een onderneming en zijn schuldeisers en aandeelhouders betreffende de herstructurering van schulden kan goedkeuren (homologeren). De homologatie betekent dat het akkoord verbindend is voor alle bij het akkoord betrokken schuldeisers en aandeelhouders. Zij die niet met het akkoord hebben ingestemd, kunnen toch aan het akkoord worden gebonden als de besluitvorming over en de inhoud van het akkoord aan bepaalde eisen voldoet. Dit wordt ook wel een dwangakkoord genoemd.


Met dit voorstel krijgen ondernemingen, die vanwege een te zware schuldenlast insolvent dreigen te raken maar beschikken over bedrijfsactiviteiten die nog wel levensvatbaar zijn, steun. Hiermee wordt het reorganiserend vermogen van deze ondernemingen versterkt.


Als de Wet homologatie onderhands akkoord in werking treedt zal het proces op een andere manier verlopen.


De schuldenaar (of bestuur) biedt het akkoord zelf aan. Gedurende het aanbiedingstraject kan de onderneming worden beschermd tegen vele mogelijke acties vanuit aandeelhouders en schuldeisers die het akkoord zouden kunnen dwarsbomen. [1]

Ook de inhoud van het akkoord wordt door de schuldenaar zelf bepaald, en kan leiden tot:

  • uitstel van betaling;

  • kwijtschelding, en

  • wijziging van rechten.

Klassenindeling onder de WHOA

Bij een akkoord onder de WHOA worden schuldeisers en aandeelhouders in klassen ingedeeld met het oog op de besluitvorming over dat akkoord. Iedere klasse stemt afzonderlijk over het akkoord. Als in alle klassen de schuldeisers die vóór het akkoord stemmen twee derde van de vorderingen van de in die klassen stemmende schuldeisers vertegenwoordigen, dan kan in het akkoord relatief eenvoudig worden gehomologeerd.


Er kan al over worden gegaan tot homologatie van het akkoord als ten minste één klasse van de schuldeisers met het akkoord heeft ingestemd (voorgesteld art. 383 lid 1 Fw). Verder toetst de rechter of de procedure zorgvuldig is verlopen, schuldeisers uit klassen die tegen hebben gestemd kunnen hun eventuele bezwaren op dat moment aan de rechter voorleggen.


Huidige stand van zaken


De stemming omtrent de WHOA is momenteel uitgesteld vanwege de Corona-crisis. Echter, vanuit de praktijk wordt er op aangedrongen om het voorstel juist versneld in te voeren.
[1] Voor aandeelhouders en bestuurders kan gedacht worden aan statutaire of contractuele regelingen die het bestuur in zijn vrijheid beperken. Voor schuldeisers gaat het om bescherming tegen verhaalsmaatregelen zoals beslag en faillissementsaanvraag.

Uitgelichte berichten
Recente berichten