Schriftelijke aanwijzing van gecertificeerde instelling


Als een kind onder toezicht is gesteld krijgen de ouders hulp van een gezinsvoogd. De gezinsvoogd neemt samen met de ouders beslissingen over het kind. De ouders kunnen binnen de ondertoezichtstelling een schriftelijke aanwijzing krijgen. Wat houdt dat precies in?


De jeugdbeschermer geeft binnen de ondertoezichtstelling adviezen aan de ouders en zoekt met de ouders overleg. Soms worden de adviezen niet opgevolgd. In die gevallen heeft de jeugdbeschermer de mogelijkheid een zogenaamde schriftelijke aanwijzing te geven. In de schriftelijke aanwijzing wordt aangegeven wat de jeugdbeschermer van u verwacht met betrekking tot uw kind. Hetgeen in de schriftelijke aanwijzing wordt bepaald moet in principe worden opgevolgd. Je kunt hierbij denken aan de nakoming of invulling van een omgangsregeling, medische kwesties of vakantieplanning.


Hoe komt de schriftelijke aanwijzing tot stand?


Een schriftelijke aanwijzing kan pas volgen wanneer eerst op een andere manier is geprobeerd tot een oplossing te komen, bijvoorbeeld door middel van overleg. Vervolgens zal de jeugdbeschermer een afweging moeten maken. Er zal een belangenafweging moeten zijn, het besluiten om een schriftelijke aanwijzing te geven moet goed gemotiveerd zijn en het besluit moet ook zorgvuldig zijn voorbereid. Als de jeugdbeschermer meent dat het noodzakelijk is de schriftelijke aanwijzing af te geven wordt dit eerst aangekondigd en kun je hierop reageren. Daarna volgt dan de definitieve aanwijzing.


Wat kun je doen als je het niet met een schriftelijke aanwijzing eens bent?


In dat geval kun je binnen twee weken bij de rechtbank een verzoek indienen tot vervallen verklaring van de schriftelijke aanwijzing. Er wordt dan op korte termijn een zitting ingepland waarvoor alle belanghebbenden worden opgeroepen. De kinderrechter zal de schriftelijke aanwijzing toetsen aan de hand van de wettelijke vereisten. Als de kinderrechter van mening is dat niet aan de wettelijke vereisten is voldaan kan het verzoek tot vervallen verklaring worden toegewezen.


Heeft de jeugdbeschermer zelf ook mogelijkheden?


Ja, de jeugdbeschermer kan de rechtbank vragen de schriftelijke aanwijzing te bekrachtigen middels een beschikking van de rechtbank. Daarbij kan ook worden verzocht om een dwangsom op te leggen. Als de rechtbank dit toewijst betekent dat, wanneer de aanwijzing niet wordt opgevolgd, daaraan een boete wordt gekoppeld.


Is hoger beroep mogelijk tegen een beslissing over de schriftelijke aanwijzing?


Nee, tegen deze beslissing van de kinderrechter kunt u niet in beroep gaan. Als de schriftelijke aanwijzing al een tijd van kracht is, en er zou vervolgens sprake zijn van gewijzigde omstandigheden, dan kunt je wel verzoeken om intrekking van de schriftelijke aanwijzing.


Heeft u naar aanleiding van deze blog nog vragen, neem dan contact op met ons kantoor.

Uitgelichte berichten
Recente berichten