Kinderalimentatie


In onze praktijk merken we dat er regelmatig misverstanden heersen over het onderwerp kinderalimentatie. In deze blog wordt stapsgewijs besproken hoe alimentatie wordt berekend, wie er moet betalen en welke kosten betaald moeten worden van de kinderalimentatie.


Hoe wordt kinderalimentatie berekend?


Voor het berekenen van kinderalimentatie zijn twee periodes van belang. Enerzijds de periode van het huwelijk of samenwonen van ouders en anderzijds de periode na het huwelijk althans het verbreken van de relatie.


Allereerst wordt de behoefte van de kinderen berekend. De behoefte is het bedrag dat er tijdens het huwelijk of het samenwonen van de ouders maandelijks wordt besteed ten behoeve van de kinderen. Voor het berekenen van de behoefte bestaan tabellen opgesteld in samenwerking met het NIBUD en gebaseerd op CBS-cijfers. Het netto gezinsinkomen, al dan niet vermeerderd met eventueel kindgebonden budget, is bepalend voor het berekenen van de behoefte. Het netto gezinsinkomen dient representatief te zijn voor het inkomen van de ouders gedurende de laatste periode van het huwelijk of de relatie. Een kortdurende werkloosheid schetst bijvoorbeeld geen representatief beeld. Deze periode dient over het algemeen buiten beschouwing te worden gelaten. Op het moment dat de behoefte vaststaat wordt er gekeken hoe deze maandelijkse kosten tussen beide ouders dienen te worden verdeeld, de zogenoemde draagkracht van de ouders.


Voor het becijferen van de draagkracht van ouders is de periode na het huwelijk dan wel het verbreken van de relatie van belang. Op basis van het maandelijkse netto inkomen alsmede het eventueel te ontvangen kindgebonden budget wordt bepaald hoeveel welke ouder maandelijks kan bijdragen in de kosten van de kinderen. Belangrijk is om te weten dat overige toeslagen (huur- en zorgtoeslag) geen rol spelen bij het berekenen van de draagkracht. Daarnaast wordt er geen rekening gehouden met de daadwerkelijke woonlasten, maar met een fictief bedrag van 30% van het netto inkomen. Indien er schulden zijn dan is het onder omstandigheden mogelijk dat deze ten laste komen van de draagkracht van de betreffende ouder. Hierbij dient het te gaan om niet vermijdbare en niet verwijtbare lasten. Een draagkrachtvergelijk dient uiteindelijk uit te wijzen welke ouder welk aandeel in de kosten van de kinderen dient te dragen.


Wat is zorgkorting?


De ouder bij op wiens adres het kind niet staat ingeschreven heeft een zorgregeling. Op basis van deze zorgregeling maakt deze ouder aanspraak op korting op de te betalen alimentatie, de zogenaamde zorgkorting. Deze andere ouder voorziet op de dagen dat de kinderen bij hem of haar verblijven namelijk in natura in de kosten van de kinderen. De ouder waar de kinderen het hoofdverblijf hebben heeft op dat moment deze kosten niet. Indien de kinderen gemiddeld een dag per week (vakanties meegerekend) bij de andere ouder verblijven maakt deze ouder aanspraak op 15% zorgkorting, bij twee dagen per week is dit 25% en bij drie dagen per week 35%. De zorgkorting is een percentage van de behoefte. Is de draagkracht van beide ouders echter onvoldoende om de kosten van de kinderen te kunnen voldoen, dan kan de andere ouder (een gedeelte van) zijn zorgkorting niet verzilveren.Wie moet kinderalimentatie betalen?


Over het algemeen moet de ouder waar het kind niet staat ingeschreven alimentatie aan de andere ouder betalen. Dit is echter niet altijd het geval. Indien de ouder waarbij het kind op het adres staat ingeschreven beduidend meer inkomen geniet dan de andere ouder en er sprake is van co-ouderschap is het mogelijk dat de ouder waar het kind staat ingeschreven alsnog alimentatie moet betalen aan de andere ouder.


Daarnaast is de erkenner of biologisch vader onder omstandigheden alimentatieplichtig. De erkenner en de biologisch vader behoeven niet dezelfde persoon te zijn. Op het moment dat de erkenner niet de biologisch vader is komt de alimentatieverplichting van de biologisch vader te vervallen.

Een stiefouder is slechts alimentatieplichtig op het moment dat deze een huwelijk c.q. geregistreerd partnerschap is aangegaan met een van beide ouders en het kind daadwerkelijk tot dit gezin behoort. Het enkele samenwonen volstaat niet. De alimentatieverplichting van de stiefouder kan onder omstandigheden minder zwaar wegen dat de alimentatieverplichting van de ouders, bijvoorbeeld doordat de stiefouder zelf alimentatieplichtig is voor kinderen dan wel een ex-partner.

Betekent dit dat de ouders op wiens adres het kind staat ingeschreven geen alimentatie betaalt?

Nee, de ouder op wiens adres het kind staat ingeschreven betaalt in natura wel degelijk een gedeelte van de kosten van de kinderen. Er wordt, zoals eerder uiteengezet een vergelijking gemaakt tussen de draagkracht van beide ouders.


Welke kosten vallen hieronder?


In de praktijk leidden hobby’s van kinderen meer dan eens tot discussie. De maandelijkse kosten voor pianoles op paardrijden liggen immers beduidend hoger dan de kosten voor voetbal of hockey. Desondanks is dit niet zonder meer een reden om de behoefte van de kinderen te verhogen. Er wordt namelijk vanuit gegaan dat hogere uitgaven aan de ene uitgavenpost gepaard gaan met lagere uitgaven aan een andere post. Indien een gezin dus bijvoorbeeld meer besteedt aan hobby’s dan wordt er vanuit gegaan dat er dus gemiddeld minder aan bijvoorbeeld kleding wordt besteedt.


Er zijn desondanks uitzonderlijke gevallen die onvoldoende zijn opgenomen in de tabellen en ook niet te compenseren zijn met andere uitgavenposten. Hierbij kan worden gedacht aan de kosten van een gehandicapt kind, kosten van topsport, privélessen en extra hoge schoolgelden. De kosten voor de kinderopvang kunnen, nadat de kinderopvangtoeslag hierop in minder is gebracht, eveneens leiden tot een verhoging van de behoefte van de kinderen.


Heeft u na het lezen van de blog nog vragen, neem dan contact op met onze experts van het Team Personen & Familierecht.

Uitgelichte berichten
Recente berichten