COVID-19 en faillissement


Het coronavirus speelt een grote rol in de dagelijkse gang van zaken van een ondernemer. Maandag 16 maart 2020 gingen 46 bedrijven failliet, dinsdag 17 maart waren dat er 55, de dag daarop waren dat er 63. Misschien zeggen deze getallen u op het eerste oog niets, maar als u zou weten dat er sinds midden 2017 nooit meer dan gemiddeld zo’n 20 bedrijven per werkdag failliet gingen ziet u ongetwijfeld dat er een omslag merkbaar is.


Veel bedrijven zijn afhankelijk van de Chinees-Nederlandse importstroom. Deze heeft de afgelopen weken op een laag pitje gestaan ten gevolge waarvan dus al vele bedrijven een zware klap hebben gekregen. Corona heeft onze economische markt dus al getroffen voordat de eerste persoon in Nederland ziek werd.


Deze week riepen hoogleraren, curatoren, werkgevers en vakbonden in een brief gericht aan de Tweede Kamer op om zo snel mogelijk het wetsvoorstel Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in te voeren. Dat moet volgens hen faillissementen en massale ontslagen door de coronacrisis voorkomen.


Wat houdt de WHOA in?


De WHOA regelt in de Faillissementswet dat de rechtbank een onderhands akkoord tussen een onderneming en zijn schuldeisers en aandeelhouders betreffende de herstructurering van schulden kan goedkeuren (homologeren). De homologatie betekent dat het akkoord verbindend is voor alle bij het akkoord betrokken schuldeisers en aandeelhouders. Zij die niet met het akkoord hebben ingestemd, kunnen toch aan het akkoord worden gebonden als de besluitvorming over en de inhoud van het akkoord aan bepaalde eisen voldoet. Dit wordt ook wel een dwangakkoord genoemd.


Met dit voorstel krijgen ondernemingen, die vanwege een te zware schuldenlast insolvent dreigen te raken maar beschikken over bedrijfsactiviteiten die nog wel levensvatbaar zijn, steun. Hiermee wordt het reorganiserend vermogen van deze ondernemingen versterkt.


Zolang de WHOA nog niet in werking is getreden is voor een onderhands akkoord de instemming van alle crediteuren noodzakelijk.


Welke andere maatregelen zijn voorhanden?


De Tijdelijke overbrugginsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)

Een andere interessante regeling is de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers). Deze regeling is bedoeld voor zelfstandige ondernemers die in de knel komen door de Corona/crisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Op basis van deze tijdelijke regeling biedt de gemeente u voor maximaal drie maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum (afhankelijk van de samenstelling van uw huishouden en inkomen). Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om een lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen van maximaal € 10.517,-. Dit bedrag dient wel terugbetaald te worden. Rentepercentage is nog niet bekend.


Steunpakket vanuit de overheid Er zijn diverse maatregelen afgekondigd die ondernemers een helpende hand bieden. Zo kunt u wellicht de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud aanvragen ten behoeve van uw werknemers (Lees hierover meer in de blog van mijn collega mr. Creusen) en mogelijk een beroep doen op de compensatieregeling.


Uitstel van betaling van belastingen

Het kabinet heeft aangekondigd dat de Belastingdienst bijzonder uitstel van betaling zal verlenen aan alle ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen zijn gekomen of zullen komen. Nadat het verzoek is ontvangen zet de Belastingdienst de invorderingsmaatregelen stil en krijgen ondernemers dus per direct uitstel van betaling. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. Tevens zal de invorderingsrente per 23 maart 2020 tijdelijk van 4% naar 0,01% worden verlaagd. Deze tariefsverlaging zal gelden voor alle belastingschulden. Dit is maar een kleine greep uit de (tijdelijke) fiscale wijzigingen die de overheid heeft getroffen. Wilt u meer informatie of een advies of maat, neem dan contact op met ons kantoor.


Melding Belastingdienst betalingsonmacht

Voorziet u nu al dat u de belasting niet kunt betalen, maak een melding van Betalingsonmacht bij de Belastingdienst. Ook ingeval u voornemens bent om uitstel van betaling aan te vragen bij de Belastingdienst dan is het van belang dat u in de tussentijds alvast deze melding doet. Dit om aansprakelijkheid als bestuurder te voorkomen.


Benader uw schuldeisers

Ziet u uw schulden oplopen? Wacht dan niet te lang en maak betalingsafspraken of regel uitstel van betaling.


Soms bieden de bovenstaande mogelijkheden geen soelaas en bent u wegens oplopende schulden en discontinuïteit genoodzaakt om een surseance van betaling of faillissement aan te vragen.


Surseance van betaling (kortweg surseance) houdt in dat een schuldenaar uitstel van betaling krijgt. Surseance wordt uitsluitend verleend aan bedrijven die rechtspersoon zijn (zoals een bv of nv) en aan natuurlijke personen die een zelfstandig beroep of bedrijf uitoefenen. De bedoeling van een surseance is – zo mogelijk – een faillissement af te wentelen. Een verzoek tot surseance moet door een advocaat bij de rechtbank worden ingediend.


Faillissement

Bij een faillissement is de situatie definitief en zal de curator (die door de rechtbank wordt aangewezen) het resterende vermogen van de schuldenaar volledig aan de gezamenlijke schuldeisers uitkeren dit betekent dat, in de regel, de failliete rechtspersoon ophoudt te bestaan. Als ondernemer kunt u zelf het faillissement aanvragen van uw onderneming. U kunt dat doen via www.rechtspraak.nl.


Heeft u vragen over (dreigende) financiële problemen als gevolg van corona? Neem dan contact op met ons kantoor.

Uitgelichte berichten
Recente berichten