Omgang en de maatregelen in het kader van het Corona-virus, wat nu?


Nu het Corona-virus en de bijbehorende maatregelen het land teisteren vergt dit van gescheiden ouders, dan wel ouders met een verbroken relatie, meer dan anders een goede samenwerking. De praktijk wijst uit dat er veel onduidelijkheid is over wat ouders van elkaar kunnen verwachten in deze onzekere tijd. Moet de geldende zorgregeling nog worden nageleefd? Wat te doen met zorgen over een eventuele vrees voor besmetting bij de andere ouder dan wel een besmette ouder? En wat als het kind ziek is? In de onderstaande blog wordt getracht antwoord te geven op een aantal vragen. Relevant is op voorhand op te merken dat eventuele toekomstige (aangescherpte) maatregelen kunnen maken dat voornoemde vragen op een andere wijze dienen te worden beantwoord.

Vooropgesteld dient te worden dat een zorgregeling ten alle tijden dient te worden nageleefd, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden. De blog richt zich niet op de ontzeggingsgronden voor de omgang, de genoemde bijzondere omstandigheden. De uitbraak van het Corona-virus is in beginsel in ieder geval geen bijzondere omstandigheid die aanleiding geeft de zorgregeling stop te zetten. Ook de op 23 maart jl. aangekondigde aanvullende maatregelen maken immers niet dat men zich in Nederland niet meer vrijelijk mag bewegen.


Echter, maatwerk is geboden. Indien een van beide ouders besmet is met het Corona-virus, ziek is of werkzaam is in de vitale beroepsgroepen kan dit aanleiding geven om in onderling overleg de contactregeling tijdelijk op te schorten. Ten alle tijden dient te worden voorkomen dat het kind verstoken raakt van het contact met een van beide ouders. Een ouder kan dus niet eigenhandig de omgangsregeling tijdelijk stop zetten. Ouders dienen samen naar een passende vervanging van de contactmomenten te zoeken, waarbij kan worden gedacht aan telefonisch contact, al dan niet via beeldbellen. Het voornoemde geldt eveens voor een ziek kind. Ook dan dienen ouders in onderling overleg op zoek te gaan naar een passende oplossing, waarbij de contactregeling zo snel mogelijk dient te worden hervat op het moment dat de gezondheid van het kind dit toelaat. Maatgevend hierbij dient de aanwijziging van het RIVM te zijn. Iemand is genezen indien hij of zij 24 uur geen gezondheidsklachten meer heeft gehad en hij of zij kan anderen dan niet meer besmetten.


Het zal daarnaast niemand zijn ontgaan dat ook de rechtbanken in Nederland in verband met de uitbraak van het Corona-virus – in ieder geval gedurende de periode van 17 maart tot en met 6 april 2020 – zijn gesloten. Enkel urgente zaken vinden doorgang. In het kader van het familierecht dient hierbij te worden gedacht aan ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen, waarbij de betrokkenen telefonisch worden gehoord. Dit geldt niet voor de (kort geding) procedures in verband met het al dan niet nakomen van de zorgregeling, welke momenteel niet als urgent worden aangemerkt. Dit betekent enerzijds dat er momenteel geen uitspraken voorhanden zijn waaruit blijkt hoe een rechtbank omspringt met ouders die in het kader van het Corona-virus de omgang tijdelijk stopzetten dan wel de maatregelen niet serieus nemen, maar anderzijds dat ouders die verstoken zijn van contact met hun kind (voorlopig) geen mogelijkheid hebben deze omgang via de rechtbank af te dwingen. Ook nadien worden de zittingen vooralsnog slechts mondjesmaat hervat. Dit maakt het des te noodzakelijker dat ouders – in het belang van het kind – in onderling overleg passende afspraken maken.


Indien u nog vragen heeft of behoefte heeft aan advies ten aanzien van dit onderwerp, neem dan gerust contact op met een van onze specialisten op het gebied van personen- en familierecht. Ondanks dat afgekondigde maatregelen zijn wij op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur telefonisch bereikbaar op het telefoonnummer 045 – 5714576 om u van passend advies te voorzien.

Uitgelichte berichten
Recente berichten