MOET U OOK HUUR BLIJVEN BETALEN TIJDENS DE CORONACRISIS?Toen de eerste berichten over de corona uitbraak in China ons bereikte, had niemand verwacht dat de hele wereld getroffen zou worden. Inmiddels is echter duidelijk geworden dat niemand eraan zal kunnen ontsnappen. Om het aantal besmettingen zoveel mogelijk in te perken en onze samenleving te beschermen, heeft de overheid een aantal maatregelen opgelegd. Zo moesten onder andere restaurants, horecagelegenheden en sportclubs verplicht sluiten, om te voorkomen dat mensen mekaar zouden kunnen besmetten. Verder geldt er inmiddels een samenscholingsverbod en worden mensen met aandrang verzocht om zoveel mogelijk thuis te blijven. #STAYHOME.


Dat de “coronacrisis” iedereen treft/zal treffen, is inmiddels wel duidelijk, maar met name onze bedrijven zullen een zware klap krijgen. Er komen dan ook steeds meer vragen van ondernemers over de mogelijkheden om het hoofd boven water te kunnen houden en deze crisis te overleven. Een van die vragen is of zij bij een gedwongen sluiting van hun onderneming, door de overheid, gedurende die periode nog steeds huur moeten betalen.


Huurovereenkomst: afspraak = afspraak.

Zowel op basis van de huurovereenkomst, als op basis van de wet (artikel 6:212 BW), is een huurder verplicht om huurpenningen te (blijven) betalen. Dit geldt (in beginsel) ook ten tijde van de coronacrisis en ook wanneer de huurder zijn onderneming verplicht moet sluiten van de overheid.


Omdat de verplichtingen van huurder wel blijven doorlopen, maar de inkomsten waarmee onder andere de huurpenningen betaald moeten worden aanzienlijk (zullen) terugvallen, zullen veel ondernemers/huurders daardoor in de problemen komen.


Kan de huurder een beroep doen op overmacht?

Bij overmacht moet er sprake zijn van een situatie waarbij de tekortkoming de schuldenaar, in dit geval de huurder, niet kan worden toegerekend. Dat wil zeggen, de tekortkoming is niet te wijten aan de schuld van de huurder én komt ook niet voor zijn rekening volgens de wet, volgens een rechtshandeling of volgens de in het verkeer geldende opvattingen.


In de praktijk wordt een beroep op overmacht niet vaak gehonoreerd. Dat is in het geval van deze coronacrisis, voor de huurder ten aanzien van zijn betalingsverplichting, helaas niet anders. Een beroep op “corona overmacht” zou de huurder enkel kunnen baten wanneer de prestatie zelf (het tijdig betalen van de huurpenningen) feitelijk wordt verhinderd door de door de overheid opgelegde coronamaatregelen. Dat is niet het geval.


Kan de huurder een beroep doen op huurprijsvermindering vanwege gebreken?

Het antwoord daarop is simpelweg: Neen. De coronacrisis met al haar gevolgen, voldoet immers niet aan de voorwaarden van artikel 7:204 lid 2 BW en wordt derhalve niet als een gebrek in de zin van de wet aangemerkt. Ook tegenvallende bezoekersaantallen of omzet wordt niet beschouwd als een gebrek.Wat kan wel: een beroep op onvoorziene omstandigheden?

De huurder zou een beroep kunnen doen op onvoorziene omstandigheden. Artikel 6:258 BW bepaalt dat: “De rechter op verlangen van een der partijen de gevolgen van een overeenkomst kan wijzigen of deze geheel of gedeeltelijk ontbinden op grond van onvoorziene omstandigheden welke van dien aard zijn dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten.”


Een beroep op deze bepaling zou in de huidige situatie de meeste kans van slagen kunnen hebben en de huurder een tegemoetkoming kunnen bieden. Immers noch de verhuurder, noch de huurder hebben bij het aangaan van de huurovereenkomst rekening kunnen houden met de coronacrises en al haar gevolgen.


De rechter die deze vraag voorgelegd krijgt, zal moeten beoordelen of een ongewijzigde nakoming van de betalingsverplichting onaanvaardbaar zal zijn en of de coronacrisis (onvoorziene omstandigheid) voor de betreffende huurder van dien aard is dat een ongewijzigde instandhouding/ voortzetting van de huurovereenkomst in redelijkheid (toetsingscriteria: redelijkheid en billijkheid) niet van de huurder verwacht kan/mag worden. Het gevolg daarvan kan immers zijn dat bedrijven/huurders failliet gaan en daar is niemand bij gebaat.


Advies

Gedraag je tijdens de coronacrisis als goed huurder en goed verhuurder. Ga met elkaar in gesprek over de mogelijkheden om de huidige situatie zo veel mogelijk het hoofd te bieden. Er zijn immers tal van mogelijkheden: huurprijsvermindering, uitstel van betaling, wijziging van de huurovereenkomst onder bepaalde voorwaarden.


Mocht u als huurder/verhuurder er niet met uw wederpartij uitkomen, dan kunt altijd de rechter vragen om in uw situatie een voorziening te treffen. Wij staan u daarin graag bij.


Terwijl dit BLOG wordt gepubliceerd is de regering bezig met het nemen van specifieke maatregelen ten aanzien van de huur van woonruimte, wij volgen dit uiteraard op de voet en betrekken dit bij het advies aan u.


Heeft u naar aanleiding van het vorenstaande vragen, neem dan contact met ons op.

Uitgelichte berichten
Recente berichten