De gevolgen van het coronavirus op de werkvloerHet coronavirus heeft een grote invloed op ons dagelijks leven. Het aantal besmettingen blijft nog steeds stijgen. Dit is de reden dat de overheid op maandag 23 maart 2020 aanvullende maatregelen heeft genomen om het aantal besmettingen tegen te gaan. Burgers worden opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te blijven.

De gevolgen van het coronavirus werken ook door op de werkvloer. Welke maatregelen en instructies gelden er in dat kader vanuit de overheid?


Wat wordt van werkgevers verwacht?


De werkgever heeft een wettelijke zorgplicht ten opzichte van werknemers. Werkgevers dienen werknemers een veilige en gezonde werkomgeving te bieden. Dit houdt ook in dat de werkgever zoveel mogelijk moet proberen te voorkomen dat zijn of haar werknemers in aanraking komen met werknemers die besmettelijk zijn. In het kader van het coronavirus zal de werkgever zijn of haar werknemers moeten informeren over de gevaren van het virus en over de wijze waarop besmetting kan worden voorkomen.

De Nederlandse overheid heeft mensen opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te werken. Voor zover mogelijk dient de werkgever zijn werknemers daartoe in staat te stellen. Indien er toch op kantoor gewerkt wordt, mag van een werkgever verwacht worden dat de kans op besmetting zo klein mogelijk wordt gemaakt. Dit kan door bijvoorbeeld op de werkvloer voldoende hygiënemaatregelen te nemen en werknemers op gepaste afstand van elkaar te laten werken.


Als een gezinslid van een werknemer klachten of koorts heeft, mag de werknemer niet naar het werk komen. Dit geldt echter niet als sprake is van een cruciaal beroep. In dat geval gelden afwijkende regels.


Het organiseren van zakelijke reizen is op dit moment tot en met 1 juni verboden. Hetzelfde geldt voor het organiseren van bijeenkomsten. Vergaderingen en teamoverleggen zullen zodoende via internet moeten plaatsvinden.


Als de werkgever deze zorgplicht schendt, en een werknemer daardoor besmet raakt met het coronavirus, dan kan de werknemer de werkgever op grond van artikel 7:658 BW aansprakelijk stellen.


Moet de werkgever werknemers thuis laten werken?


Het advies aan werkgevers is om werknemers tot en met 6 april 2020 zo veel mogelijk thuis te laten werken. Werkgevers moeten daarom overwegen of thuiswerken voor werknemers mogelijk is. Daarnaast is de oproep aan om de werktijden van werknemers zo veel mogelijk te spreiden. Mocht een werknemer echter per se op kantoor willen verschijnen, bijvoorbeeld omdat hij thuis geen deugdelijke werkplek heeft of bepaalde voorzieningen op het werk nodig heeft, dan is dit in beginsel toegestaan. Dit kan anders zijn in gevallen waarin de gezondheid van de werknemers op de werkvloer onvoldoende gewaarborgd is of als er geen werk is te verrichten, zoals bijvoorbeeld in het onderwijs.


Mag de werkgever werknemers verplichten om te komen werken?

In principe mag een werknemer niet weigeren om op de werkvloer te verschijnen. Dit is echter anders wanneer de werkgever niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan en op de werkvloer sprake is van een gevaarlijke situatie. Daarnaast kan de werknemer ook weigeren om op de werkplek te verschijnen, wanneer er zich bijvoorbeeld een werknemer met gezondheidsklachten op de werkvloer bevindt. De werknemer zal dit wel duidelijk met de werkgever moeten bespreken. Andersom geldt wel dat de werkgever een zieke werknemer tot de werkplek mag, en in het kader van de zorgplicht zelfs moet, weigeren.


De loondoorbetalingsverplichting van de werkgever


Loon tijdens ziekte

Het coronavirus leidt tot een hoger ziekteverzuim. In het geval van ziekte is de werkgever verplicht het loon door te betalen. Dit geldt dus ook indien een werknemer besmet is met het coronavirus en daardoor tijdelijk geen werkzaamheden kan verrichten.


Vanaf 1 januari 2020 heeft een werknemer in beginsel recht op loon, ook indien géén arbeid is verricht, tenzij dit niet verrichten van de arbeid voor rekening van werknemer komt. Het gaat hier om zeer uitzonderlijke gevallen, zoals een natuurramp, noodtoestand of oorlogssituatie. Vooralsnog valt de coronacrisis niet onder een van deze uitzonderlijke situaties. Het recht op loon bestaan dus ook als een werknemer verplicht in quarantaine moet.

Uitzondering: ziekte door opzet

In beginsel heeft de werknemer die besmet is geraakt met het coronavirus recht op loon. De werknemer verliest het recht op loon als de werknemer ‘opzettelijk’ ziek c.q. besmet is geraakt. Hiervan zou onder omstandigheden bijvoorbeeld sprake kunnen zijn indien de werknemer ondanks een negatief reisadvies en duidelijke instructies van de werkgever toch een risicogebied bezoekt. Mogelijkerwijs kan dit laatste ook tot ontslag leiden. Echter, tot op heden is op dit punt geen rechtspraak zodat hierover (nog) geen zekerheid bestaat.


Loon bij onvoldoende werk

Werknemers hebben in beginsel ook recht op loon wanneer er onvoldoende werk voor handen is. De werkgever kan onder omstandigheden wel een beroep doen op de nieuwe Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (hierna: NOW). Deze regeling is in de plaats getreden voor de regeling Werktijdverkorting (wvt).


Werkgevers kunnen op grond van de nieuwe regeling bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom. Voor een succesvolle aanvraag is vereist dat de werkgever tenminste 20% omzetverlies verwacht. Er wordt dus gekeken naar omzetvermindering.


De werkgever betaalt in de periode dat hij de tegemoetkoming ontvangt het volledige loon door aan de werknemer. De werkgever mag verder géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aanvragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet.


Conclusie


De werkgever heeft een wettelijke zorgplicht ten opzichte van werknemers. De werkgevers dient werknemers een veilige en gezonde werkomgeving te bieden. Het advies aan werkgevers is om werknemers zo veel mogelijk thuis te laten werken. Schending van de zorgplicht kan tot aansprakelijkheid van de werkgever leiden. Wanneer een werknemer besmet is met het coronavirus is de werkgever verplicht het loon door te betalen. Dit is slechts anders indien wordt geoordeeld dat de ziekte c.q. besmetting met opzet is veroorzaakt. Wanneer het coronavirus leidt tot onvoldoende werk is de werkgever verplicht het loon door te betalen. De werkgever kan onder omstandigheden wel een beroep doen op de nieuwe Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (hierna: NOW).


Heeft u hierover vragen of wilt u advies? Ook in deze tijd staan onze arbeidsrechtsspecialisten u graag met raad en daad bij.

Uitgelichte berichten
Recente berichten