Erkenning, gezag en voogdij… hoe zit dat nu?


Het blijft een wonder de geboorte van een kind, maar dan......Regelmatig krijgen we in onze praktijk te maken met vragen over wie de zeggenschap heeft over een kind en welke rechtsgevolgen hieraan verbonden zijn. Helaas is het niet altijd even duidelijk voor de ouders. Hieronder zal ik trachten om verheldering te verschaffen in de verschillen met betrekking tot erkenning, gezag en voogdij. Natuurlijk is elke situatie een casus op zichzelf.


Mochten er na het lezen van mijn blog vragen zijn ofwel wilt u een afspraak maken dan ben ik uiteraard bereid om een nadere toelichting te geven.


Er zal in de blog onderscheid worden gemaakt tussen de situatie waarin de ouders al dan niet zijn gehuwd of wel een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.


Erkenning


Het navolgende is van toepassing op situaties waarin er geen sprake is een huwelijk dan wel geregistreerd partnerschap.


De vrouw uit wie het kind geboren wordt is van rechtswege de moeder van het kind. Dit betekent dat de moeder het kind niet hoeft te erkennen en automatisch is belast met het gezag. De man kan op zijn beurt het kind erkennen voor de geboorte, tijdens de aangifte van geboorte of op een later tijdstip. Wanneer de man er voor kiest om het kind te erkennen voor de geboorte heet dit erkenning van de ongeboren vrucht. Dit kan bij elke gemeente in Nederland. Indien de moeder niet tezamen met de man naar de gemeente gaat dient zij schriftelijk toestemming voor de erkenning te geven.

Indien het kind geboren is kan de man het kind erkennen bij de aangifte van de geboorte. Dit dient te gebeuren in de gemeente waar het kind is geboren.


Hoe zit dat wanneer de ouders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan?

Wanneer u als ouders getrouwd (geregistreerde partners) bent, is het kind dat geboren wordt tijdens het huwelijk van rechtswege juridische het kind van beide ouders. Dit geldt ook indien de echtgenoot op dat moment niet de biologisch ouder is van het kind. Door middel van de aangifte van de geboorte wordt u beiden genoteerd als de (juridisch) ouder.


Rechtsgevolg

Door erkenning ontstaat er een familierechtelijke betrekking. Dit wil zeggen dat het kind, onder meer, erfgenaam is van diegene die het kind erkent en derhalve aanspraak maakt op bijvoorbeeld een erfenis. Daarnaast betekent dit voor diegene die erkent, dat men onderhoudsplichtig is (betalen van kinderalimentatie) en heeft men in beginsel recht op omgang met het kind. Tevens heeft de verzorgende ouder de wettelijke plicht om de andere ouder te informeren over belangrijke ontwikkelingen rondom het kind. Dit zijn enkele voorbeelden, er zijn nog meer rechten en plichten.


Op het moment van erkenning hebben de ouders de bevoegdheid om de achternaam te kiezen van het kind. Mocht er geen keuze worden gemaakt dan krijgt het kind geboren binnen een huwelijk van de ouders de naam van de vader en bij een informele relatie de naam van de moeder.


Gezag


Wanneer u getrouwd of geregistreerde partners bent, krijgt u automatisch het gezag. Op het moment dat dit niet het geval is dan heeft de moeder automatisch het eenhoofdig gezag en dient de niet gezaghebbende ouder een verzoek in te dienen bij de rechtbank om gezamenlijk ouderlijk gezag te verkrijgen.


Rechtsgevolg

Een ouder die belast is met het gezag, al dan niet eenhoofdig, is verplicht om het kind op te voeden en te verzorgen. Hoe u dat doet daar bent u natuurlijk (grotendeels) vrij in. Echter, in de wet is wel opgenomen dat u moet zorgen voor het lichamelijke en geestelijke welzijn van uw kind. Daarnaast dient u te helpen om zijn of haar persoonlijkheid te ontwikkelen en u dient de band van het kind met de andere ouder bevorderen.


Tevens bent u als ouder met gezag, gerechtigd tot het verrichten van officiële handelingen, zoals het aanvragen van een legitimatiebewijs, het inschrijven op een school of toestemming verlenen voor een medische behandeling.


Het gezag komt van rechtswege te vervallen als het kind de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.Voogdij


Elke minderjarige in Nederland dient een wettelijk vertegenwoordiger te hebben. Daarom staan de minderjarigen onder gezag. Gezag betekent, zoals hiervoor reeds is beschreven, dat er zorg wordt gedragen voor de verzorging en opvoeding het kind. In de meeste gevallen heeft één van de ouders of hebben beiden ouders het gezag.


Wanneer de ouders het gezag niet meer kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld door overlijden, ziekte of een andere reden, dan wordt er een voogd benoemd die de belangen van het kind behartigt. Deze voogd kan door de ouders zijn aangewezen in een testament of door middel van een aantekening in het gezagsregister. Wanneer dit niet is gedaan dan benoemt de rechter een voogd. Uiteraard wordt er altijd gekeken naar de belangen van kind. Een voogd hoeft niet altijd een persoon uit het netwerk van het kind voort te komen. De rechter kan ook bepalen dat dit een instelling (bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg) is.


Wanneer er dus een ander persoon of een instelling de voogdij verkrijgt over een minderjarige betekent dat deze persoon of instelling de beslissingen mag nemen over de minderjarige welke normaliter door een gezaghebbende ouder worden genomen.Uitgelichte berichten
Recente berichten