Na twee jaar ziekte: wel of geen transitievergoeding?Werkgevers en werknemers, bent u wakker? Is er een slapend dienstverband na twee jaar ziekte? De kans is groot dat de Hoge Raad op zeer korte termijn zal uitspreken dat hoofdregel wordt dat een werknemer ook dan gewoon recht heeft op de transitievergoeding.


Met een slapend dienstverband wordt bedoeld een arbeidsovereenkomst die na twee jaar ziekte van een werknemer nog bestaat, maar door geen van de partijen wordt beëindigd.  Na twee jaar ziekte houdt de loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever normaal gesproken op. Meestal neemt het UWV de betalingsverplichting dan vanuit de WIA over.


De werknemer zou zijn arbeidsovereenkomst dan kunnen opzeggen, maar als hij dat doet, heeft hij geen recht op de transitievergoeding. De werkgever zou op zijn beurt de arbeidsovereenkomst kunnen opzeggen, maar die doet dat vaak niet, om nu juist te voorkomen dat hij een transitievergoeding moet betalen. En dus blijven dienstverbanden slapend. Op papier is het dienstverband er nog, maar geen der partijen wil dat afwikkelen.


Werkgevers vinden het te duur: ze hebben twee jaar lang de bij ziekte  behorende re-integratieverplichtingen uitgevoerd, hetgeen al heel veel geld heeft gekost.  Aan de andere kant zou de werknemer kunnen opzeggen, maar dan krijgt die geen transitievergoeding.


Werkgevers in heel Nederland hebben er voor gekozen om dienstverbanden te laten slapen. Vanuit de overheid werd een groeiend probleem geconstateerd: de schatting is dat er op dit moment duizenden tot misschien wel tienduizend van die slapende dienstverbanden zijn.


De wetgever heeft zich dit probleem aangetrokken en heeft de Wet Compensatie Transitievergoeding opgesteld, die per 1 april 2020 zal intreden. Kort gezegd zal per 1 apriul 2020 het UWV bij  een slapend dienstverband in beginsel de verschuldigde transitievergoeding compenseren.


Dus werkgevers krijgen na 1 april 2020 de transitievergoeding gewoon terug van het UWV. Je zou denken dat werkgevers dan nu al bereid zijn om die dienstverbanden alvast met transitievergoeding te beëindigen. Maar nee hoor. Ik zie in mijn praktijk maandelijks cliënten, die aangeven dat hun werkgever geen transitievergoeding wenst te betalen.


In al die zaken heb ik namens cliënten aangegeven dat ze niet moeten tekenen, en slaapt het dienstverband dus nog. Werkgevers weigeren om de vergoeding uit te keren, wellicht bang omdat ze nog niet weten hoe de procedure bij het UWV na  1 april 2020 gaat werken.


Er zijn intussen diverse procedures geweest bij kantonrechters in Nederland. Ook kantonrechters blijken niet eensgezind over de problematiek.  Een aantal kantonrechters was, meestal vanuit bijzondere omstandigheden in die zaak aanwezig, van mening dat de transitievergoeding wel moest worden betaald op verzoek van de werknemer. Andere kantonrechters schaarden zich achter de werkgever en oordeelden dat werknemers geen recht hadden op die vergoeding.  


In een zaak bij de kantonrechter te Roermond, heeft die kantonrechter besloten om prejudiciële vragen aan de Hoge Raad te stellen. Dat zijn vragen die gesteld worden om aan een onduidelijke juridische situatie een einde te maken. Op 18 september 2019 heeft de Advocaat-Generaal van de Hoge Raad haar conclusie geschreven, zijnde een advies voor de Hoge Raad. Zij stelt daarin vast, dat in juridisch Nederland geaccepteerd is dat ook de langdurig zieke werknemer een recht heeft op de transitievergoeding. Bovendien acht zij van belang, dat de werkgever vanaf komend jaar compensatie voor  de transitievergoeding kan vragen.Dat als uitgangspunt nemend, komt zij tot de volgende conclusie.  


Het uitgangspunt is dat een werkgever gehouden is op grond van goed werkgeverschap om in te stemmen met een voorstel van de werknemer tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, onder toekenning van de transitievergoeding. Het is aan de werkgever te stellen en bewijzen, dat er een gerechtvaardigd belang is om de arbeidsovereenkomst in stand te houden, als die werkgever dat niet wilt.


Mijn conclusie:


Werkgever, wees gewaarschuwd. Want u ziet een zware bewijslast tegemoet, als de Hoge Raad dit advies overneemt! En vooral voor de grotere werkgever: als er slapende dienstverbanden zijn, tref een voorziening.


En werknemer, word wakker als u een slapend dienstverband  heeft! Er is een aanmerkelijke kans dat de Hoge Raad zich aan uw zijde schaart.  


Heeft u vragen, wandel dan gerust bij ons binnen.


Mr. S.X.J. Zuidema

Advocaat Arbeidsrecht

Uitgelichte berichten
Recente berichten