Arubaans casino


Inleiding

Bedrijfsovernames komen veel voor. We kennen allemaal het bedrijf Talpa, dat vaker overnames doet en bijvoorbeeld onlangs heel bewust bepaalde bedrijven heeft overgenomen in de tijdschriftenbranche. Bij een dergelijke overname gaat het personeel over en wordt het personeel ook doorgaans weloverwogen overgenomen. Niet elke overname leidt ertoe dat er ook daadwerkelijk sprake is van overgang van onderneming met als gevolg dat het personeel in dienst blijft en mee overgaat. In de praktijk komen allerlei situaties voor. Vaak worden slechts de winstgevende onderdelen van een bedrijf overgenomen. De rest niet. Soms wordt een bedrijfsonderdeel gestaakt, ligt de bedrijfsvoering maanden stil en dan is er plots iemand die op dezelfde plek met een deel van het personeel eenzelfde bedrijf wilt beginnen. Is er dan ook sprake van een overgang van onderneming?


Een lastige vraag is wanneer er overgang van onderneming plaatsvindt. De wet bepaalt dat hier sprake van is als een economische eenheid wordt overgedragen, waarbij de identiteit van het oude bedrijf behouden blijft. Een economische eenheid is een geheel van georganiseerde middelen, bestemd tot het ten uitvoer brengen van een al dan niet hoofdzakelijk economische activiteit. Bij deze beoordeling moet rekening worden gehouden met alle feitelijke omstandigheden. Op 24 mei 2019 heeft de Hoge Raad een uitspraak[1] gewezen over de vraag of sprake was van een overgang van onderneming over een casino dat gevestigd was in een hotel op Aruba. In deze zaak speelde het navolgende.


De feiten


Het casino waar het om ging werd geëxploiteerd door The Millennium Resource Group N.V. (hierna: ‘TMRG’). De ruimte waarin het casino was gelegen, werd gehuurd van Allegro Palm Beach VBA (hierna: ‘Allegro’). Op een gegeven moment ontstond er een aanzienlijke huurachterstand. Als gevolg van deze huurachterstand moest TMRG in december 2015 het gehuurde ontruimen, en de exploitatie van het casino staken. Dit had onder meer tot gevolg dat meer dan 40 werknemers van TMRG zonder werk kwamen te zitten.


In mei 2016 kwam Island Gaming in beeld als mogelijk nieuwe exploitant van het casino. Op 7 juli 2016 had Allegro een overeenkomst met Island Gaming gesloten voor wat betreft de huur en de exploitatie van het casino. Island Gaming had tevens 26 werknemers van TMRG in dienstgenomen en weer tewerkgesteld in het casino. De vakbond waarbij de overige werknemers waren aangesloten, vorderde vervolgens dat ook deze overige werknemers op grond van een overgang van onderneming in dienst waren getreden van Island Gaming. Gelet hierop had de vakbond een vordering tot doorbetaling van het loon ingesteld vanaf het moment dat de TMRG de loondoorbetaling had gestaakt. Voor het antwoord op de vraag of de werknemers daadwerkelijk waren overgegaan was relevant of de identiteit van het bedrijf (lees: casino) na de exploitatie door Island Gaming behouden was gebleven.


Het oordeel van het Gerechtshof


Het Gerechtshof was van mening dat de identiteit van het casino niet behouden was gebleven, omdat de meeste hotels op Aruba een casino hebben en deze casino’s erg veel op elkaar lijken. Ook nam het Gerechtshof mee in haar overweging dat de exploitatie van het casino na het vertrek van TMRG meer dan een jaar had stilgelegen. Verder was ook het interieur van het casino veranderd en had het casino een andere naam gekregen. Bovendien was het casino zich op een ander publiek gaan richten, zodat de klantenkring uiteindelijk was veranderd. Aldus kwam het Gerechtshof tot het oordeel dat er geen sprake was van een overgang van onderneming. Zodoende waren de overige werknemers naar mening van het Gerechtshof niet mee overgegaan.


Het oordeel van de Hoge Raad


De Hoge Raad deelt de mening van het Gerechtshof. De Hoge Raad overweegt dat voor de vraag of sprake is van een overgang van onderneming, beslissend is of de identiteit van het bedrijf behouden blijft. Bij deze beoordeling moet rekening worden gehouden met alle feitelijke omstandigheden die de betrokken transactie kenmerken, waaronder met name de aard van de betrokken onderneming of vestiging, het al dan niet overdragen van de materiële activa zoals gebouwen en roerende zaken, de waarde van de immateriële activa op het tijdstip van de overdracht, het al dan niet overnemen van vrijwel al het personeel door de nieuwe ondernemer, het al dan niet overdragen van de klantenkring, de mate waarin de voor en na de overdracht verrichte activiteiten met elkaar overeenkomen, en de duur van een eventuele onderbreking van die activiteiten.


De bovenstaande factoren zijn evenwel slechts deelaspecten van het te verrichten volledige onderzoek en mogen daarom volgens de Hoge Raad niet elk afzonderlijk worden beoordeeld. Het onderlinge gewicht van de in aanmerking te nemen factoren verschilt naargelang van de uitgeoefende activiteit en zelfs van de productiewijze of de bedrijfsvoering in de betrokken onderneming, vestiging of onderdeel daarvan. In deze zaak had de exploitatie van het casino uiteindelijk 14 maanden stilgelegen. Ook dit – in samenhang met de gewijzigde klantenkring – was voor de Hoge Raad een belangrijke omstandigheid om tot het oordeel te komen dat geen sprake was van een overgang van onderneming. De Hoge Raad liet het oordeel van het Gerechtshof in stand.


Conclusie


Identiteitsbehoud is beslissend voor de vraag of er sprake is van een overgang van onderneming. De beoordeling of sprake is van behoud van identiteit is in hoge mate afhankelijk van de omstandigheden van het geval en derhalve feitelijk van aard. Wanneer een werknemer geconfronteerd wordt met het feit dat de onderneming van waaruit hij zijn werkzaamheden uitvoert, zal worden overgenomen door een andere onderneming, doet hij er goed aan te onderzoeken of sprake is van een overgang van onderneming. Immers, de werknemer gaat dan van rechtswege (met behoud van zijn arbeidsvoorwaarden) over naar het nieuwe bedrijf. Ook voor een werkgever c.q. verkrijgende onderneming is het verstandig om tijdig juridisch advies in te winnen over de gevolgen van een overgang van onderneming.


Vragen?

Heeft u nog vragen of heeft u behoefte aan advies over dit onderwerp, neemt u dan gerust contact op met een van onze arbeidsrechtspecialisten.
[1] Hoge Raad 24 mei 2019, ECLI:NL:HR:2019:792.

Uitgelichte berichten
Recente berichten