De politie doet niets met uw aangifte. Wat nu?


U doet aangifte en u hoort niets meer. Na een aantal maanden besluit u om nog maar eens te bellen en u krijgt te horen dat uw aangifte is opgelegd. Met andere woorden: er wordt niets meer mee gedaan. Dat kan allerlei redenen hebben. Gebrek aan opsporingscapaciteit, prioritering, het onderzoek heeft niet geleid tot een verdachte of er is bijvoorbeeld onvoldoende wettig en overtuigend bewijs. Dat laatste wil zeggen dat justitie op basis van de onderzoeksresultaten een veroordeling als onhaalbaar inschat.


Ook kan het voorkomen dat u een sepotmededeling ontvangt. Daarin staat bijvoorbeeld dat de strafzaak tegen de verdachte niet wordt voortgezet bijvoorbeeld wegens gebrek aan bewijs of op gronden aan het algemeen belang ontleend. In het laatste geval maakt justitie gebruik van haar mogelijkheid om een verdere vervolging niet voort te zetten op basis van het zogenaamde opportuniteitsbeginsel. Het Openbaar Ministerie kan van vervolging afzien op gronden aan het algemeen belang ontleend. Er is geen wettelijke verplichting om een zaak bij de rechter aan te brengen, ook niet als er voldoende bewijs is.


Als burger kunt u zich ongehoord en onrechtvaardig behandeld voelen. Zeker als justitie bij nabellen weinig los laat over wat er nu wel of niet onderzocht is door de politie.


Bij stilzitten of niet willen vervolgen door politie en Openbaar Ministerie kunt u zich beklagen bij het Gerechtshof. Gaat het om een zaak die behandeld is door de politie of het Openbaar Ministerie in Limburg, dan moet u bij het Gerechtshof in Den Bosch zijn. Het Gerechtshof is normaal de instantie waar de hoger beroepen in strafzaken worden behandeld.


Het Gerechtshof beoordeelt aan de hand van de dossierstukken of er voldoende bewijs is op grond waarvan een rechter in eerste aanleg tot een veroordeling zou kunnen komen. Als dat wel het geval is, moet het hof nog beoordelen of een vervolging opportuun is. Dat wil zeggen dat beoordeeld moet worden of een vervolging in het algemeen belang is.


Als er niet voldoende bewijs is, kan op verzoek van klager nader onderzoek gedaan worden dat bijvoorbeeld kan bestaan uit het alsnog horen van bepaalde getuigen. Het verrichten van onderzoekshandelingen wordt opgedragen aan de Advocaat-Generaal (dat is het Openbaar Ministerie bij het Gerechtshof) die het vervolgens aan de politie uitbesteedt.


Mocht ook na het doen van nader onderzoek blijken dat er niet voldoende bewijs voorhanden is, dan zal het beklag worden afgewezen. Tegen deze afwijzing staat geen hogere voorziening open. Dat wil zeggen dat het oordeel van het hof definitief is en dat er geen rechtsmiddel meer tegen ingesteld kan worden.


Wordt het beklag gegrond verklaard, dan krijgt het Openbaar Ministerie het bevel om alsnog tot vervolging over te gaan. De Officier van Justitie zal daartoe de verdachte dagvaarden bij de rechtbank. Het Gerechtshof zal dus niet zelf tot vervolging of strafoplegging overgaan als het beklag gegrond is. Een gegrond verklaring van het beklag, is nog geen garantie op een veroordeling van de beklaagde verdachte. De rechtbank moet daar in eerste aanleg een oordeel over uitspreken. Vervolgens kan de verdachte nog in hoger beroep en cassatie gaan.


De procedure bij het Gerechtshof wijkt af van de normale strafprocedure. De kennisname van de dossierstukken is beperkt door privacyregels. Advocaten krijgen een kopie van het dossier maar er mag geen kopie van de stukken aan de cliënt worden verstrekt. De stukken kunnen ingezien worden op de griffie van het Gerechtshof maar er mogen geen kopieën worden gemaakt.


Tijdens de zitting is er maar 1 spreekronde. Dat houdt in dat de klager het beklag als eerste mag toelichten, vervolgens krijgt de Advocaat-Generaal het woord en daarna is er geen ruimte om over en weer nog op elkaars standpunt te reageren. De juridische argumenten moeten derhalve zoveel mogelijk vooraf schriftelijk naar voren worden gebracht. Ook eventuele onderzoekswensen kunnen het beste vooraf schriftelijke worden opgegeven.


Hoewel de procedure eenvoudig door eenieder op te starten is door een korte brief, er geen risico van proceskostenveroordeling is, is het gezien de valkuilen die er zijn, verstandiger om een advocaat (betalend of op basis van gefinancierde rechtsbijstand) hiervoor in de arm te nemen.

De beoordeling van de haalbaarheid van een veroordeling en opportuniteit zijn typisch juridisch, waarvoor het bij niet-juridisch geschoolde personen aan kennis ontbreekt. Als kleurrijke praktijkvoorbeelden kunnen genoemd worden of er sprake is van noodweer bij een mishandeling, of het besmeuren van een voordeur met poep een vernieling is, of het op straat uit handen rukken van een eerder verkochte hond een diefstal met geweld is en of een zak over een bewakingscamera hangen een vernieling oplevert.

Uitgelichte berichten
Recente berichten