Het prijskaartje van liegen in de civiele procedure


Een verdachte in het strafrecht mag ter eigen verdediging liegen. In de civiele procedure ligt dit anders. Hier geldt de waarheidsplicht geregeld in artikel 21 Wetboek van Rechtsvordering. De waarheidsplicht houdt in dat partijen verplicht zijn om de voor de rechtszaak van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren. Liegen is in de civiele procedure dan ook volstrekt “not done”.

Toch houdt lang niet iedereen zich aan deze regel. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben. Als de rechter namelijk vaststelt dat de waarheidsplicht niet is nageleefd, dan kan hij daaruit de gevolgtrekking maken die hij geraden acht. Voorbeelden van een dergelijke gevolgtrekking zijn: het buitenbeschouwing laten van stellingen van de partij die zich niet aan de waarheidsplicht heeft gehouden; de partij die de waarheidsplicht heeft geschonden niet ontvankelijk te verklaren; het omkeren of anders verdelen van de bewijslast, maar ook een veroordeling in de daadwerkelijk proceskosten behoort tot de mogelijkheden.

Om de implicatie van deze laatste gevolgtrekking te doorzien is het belangrijk om even stil te blijven staan bij het thema proceskostenveroordeling in de civiele procedure. Veel mensen verkeren namelijk in de veronderstelling dat indien zij een procedure bij de rechter winnen zij de gemaakte advocaatkosten volledig vergoed krijgen. Dit is echter niet juist.

In Nederland komen de advocaatkosten in beginsel voor eigen rekening van de partijen. De rechter veroordeelt de verliezende partij weliswaar in de kosten van de procedure, maar dit zijn niet (altijd) de daadwerkelijk kosten.

Ten aanzien van de advocaatkosten geldt namelijk dat er sprake is van een gefixeerde vergoeding op grond van het liquidatietarief en dus niet van de daadwerkelijk advocaatkosten. Het komt dan ook geregeld voor dat de advocaatkosten hoger zijn dan de gefixeerde vergoeding. De winnende partij blijft in een dergelijk geval met een gedeelte van deze kosten zitten.

Een geslaagd verweer op grond van de schending van de waarheidsplicht kan ertoe leiden dat de partij die de waarheidsplicht heeft geschonden niet slechts veroordeeld wordt in het gefixeerde bedrag, maar in de daadwerkelijk kosten. Dit kan zo maar enkele duizenden euro’s schelen. Aan liegen hangt zodoende een behoorlijk prijskaartje.

Het ontmaskeren van leugens in de civiele procedure is dan ook zeker de moeite waard. Liegen daarentegen is risicovol en kan de partij die liegt duur komen te staan.

Uitgelichte berichten
Recente berichten