Verzoek tot kwijtschelding fraudevordering: Toch mogelijk?


Wanneer de gemeente een eerder toegekende bijstandsuitkering over een bepaalde periode terugvordert, bijvoorbeeld omdat er niet is voldaan aan de inlichtingenplicht, dan is sprake van een fraudevordering. Eén van die inlichtingen betreft de vraag naar de gemeenschappelijke huishouding. Omdat onze cliënt de gemeente niet had ingelicht over zijn verblijf bij zijn partner, aldus de gemeente, vorderde de gemeente de bijstandsuitkering terug over de periode 1997-2003. Volgens de gemeente was er sprake van een gemeenschappelijke huishouding, dit was niet doorgegeven.

Onze cliënt wordt aangehouden en in verzekering gesteld, hetgeen een enorme en haast onbeschrijfelijke impact op hem had. Onder druk van de politie, gebukt onder zijn zware psychische/lichamelijke problemen (detentieongeschikt!) en niet bijgestaan door een strafadvocaat gaf onze cliënt alles toe. Alles om zo snel mogelijk weer thuis te komen. Van een gemeenschappelijke huishouding was overigens nimmer sprake. Onze cliënt had destijds door de omstandigheden, maar ook door onwetendheid geen bezwaar aangetekend tegen de besluiten van de gemeente waardoor deze formele rechtskracht kregen en de inhoud daarvan definitief vast kwam te staan.

In juli 2015 wordt namens onze cliënt een verzoek ingediend tot kwijtschelding van het restant van de vordering; op dat moment nog bijna 50.000 euro. Het primaire besluit en de beslissing op bezwaar luiden beide negatief. Volgens de gemeente staat nu eenmaal vast dat onze cliënt zijn inlichtingenverplichting moedwillig en langdurig niet is nagekomen en dat hem dit te verwijten valt.

Al zoekend naar uitspraken over procedures betreffende een verzoek tot kwijtschelding, komen we al snel tot de conclusie dat vrijwel alle uitspraken negatief zijn. De redenen zijn verschillend: ofwel omdat niet is voldaan aan de beleidsregels voor kwijtschelding van de betreffende gemeente of omdat niet is gebleken van bijzondere omstandigheden. Onze cliënt is echter volhardend in zijn standpunt en er wordt beroep ingesteld bij de bestuursrechter en niet geheel zonder resultaat!

Op grond van het (nieuwe) beleid (Beleidsregel Debiteuren 2015) ziet de gemeente af van verdere terugvordering indien gedurende 10 jaren volledig aan de betalingsverplichtingen is voldaan. In het geval van onze cliënt was aan die voorwaarde voldaan. Echter, betrof het hier een zogeheten ‘’oude’’ fraudevordering (van voor 1 januari 2013) waarvoor het oude regime geldt (opgenomen in de Uitvoeringsregels debiteuren WWB 2012). Volgens dit beleid is de vraag of de gemeente overgaat tot kwijtschelding afhankelijk van de afweging van een aantal factoren, zoals de ontstaansgrond van de vordering, de regelmaat van aflossing, de niet-financiële omstandigheden van onze cliënt, etc.

Tijdens de inhoudelijke behandeling ter zitting stelt de bestuursrechter terecht de vraag waarin het verschil schuilt in beide beleidsregels (2012 en 2015); wat is de achterliggende gedachte om bij nieuwe vorderingen, na 10 jaar aflossing, wel tot kwijtschelding over te gaan, maar bij oude fraudevorderingen niet? De gemeente kon daarop geen antwoord geven, waardoor de rechter tot de conclusie kwam dat het gevoerde beleid niet past binnen de grenzen van een redelijke en inzichtelijke beleidsbepaling ter uitvoering van de participatiewet.

Kortom, de gemeente dient een nieuwe beslissing te nemen met in achtneming van de uitspraak van de bestuursrechter. Goed nieuws dus voor onze cliënt! Het nieuwe besluit moet nog genomen worden en de exacte uitkomst daarvan zal ik jullie natuurlijk niet onthouden.

De les is toch dat iedere situatie het toetsen waard is. Omdat een beleid door een bestuurs- en dus overheidsorgaan is opgesteld, maakt dit beleid nog niet automatisch redelijk! Neem daarom bij twijfel altijd contact op Boumans & Partners. Wij helpen u graag verder.

Uitgelichte berichten
Recente berichten