Halfgare incassomaatregelen en hun gevaren


Uiteraard is het raadzaam om openstaande rekeningen (indien deze verschuldigd zijn) binnen de betaaltermijn te betalen. Desondanks kunnen zich legio omstandigheden voordoen, die ertoe leiden dat dit niet mogelijk is en waardoor tijdige betaling uitblijft.

In dergelijke gevallen besteden schuldeisers hun vordering vaak ter incassering uit aan een incassobureau. Het incassobureau gaat de vordering vervolgens incasseren door de schuldeiser herhaaldelijk te sommeren om tot betaling over te gaan. De sommaties gaan meestal gepaard met de aankondiging dat er rechtsmaatregelen zullen worden getroffen in het geval dat betaling uitblijft.

Vaak blijken deze sommaties en aankondigen echter geen doel te treffen. Dit omdat de schuldenaar gewoonweg niet over de financiële middelen beschikt om tot betaling over te gaan. Als (tussen)oplossing wordt dan dikwijls een betalingsregeling getroffen waarbij wordt afgesproken dat het openstaande bedrag in termijnen zal worden afbetaald. Helaas blijkt de schuldenaar echter ook aan deze verplichting vaak niet te kunnen voldoen. Het gevolg hiervan is dat het incassobureau haar aankondiging waarmaakt en overgaat tot het opstarten van een gerechtelijke procedure. Dit geschiedt door middel van een dagvaarding.

De wetgever heeft bepaald dat degene die in Nederland een dagvaarding bij de rechter aanhangig maakt (ook wel “eiser” genoemd), de plicht heeft om zijn vordering te substantiëren (lees: te onderbouwen) en de bewijsmiddelen, voorzover als voorhanden, reeds bij dagvaarding ofwel gespecificeerd dient te noemen ofwel in het geding dient te brengen. De praktijk leert dat incassobureaus in hun drang tot incasseren (en het innen van buitengerechtelijke incassokosten) deze verplichting frequent aan hun laars lappen en zodoende niet zelden klakkeloos overgaan tot het treffen van halfgare rechtsmaatregelen, waarbij een onvolledige en onwaarachtige voorstelling van zaken aan de rechter wordt voorgeschoteld.

Een tijdje geleden stond ik een cliënt bij die door een incassobureau is gedagvaard ondanks het feit dat er een betalingsregeling lag die door cliënt stipt, zelfs bij vooruitbetaling, werd nagekomen. Naast het feit dat de incassogemachtigde bij dagvaarding naliet om de vordering deugdelijk te onderbouwen, liet hij zelfs na om middels overlegging van de akte van cessie aan te tonen dat hij rechthebbende was van de vordering.

Gedurende de procedure wrong de incassogemachtigde zich vervolgens (welhaast tot op het zielige af) in alle mogelijke bochten om zijn halfgare en geconstrueerde vordering te onderbouwen. Uiteraard zonder succes. De rechter wees de vordering in bijzonder duidelijke bewoordingen af.

Vanwege het feit dat de incassogemachtigde cliënt volstrekt nodeloos in rechte heeft betrokken werd hij door de rechter, naast het liquidatietarief, tevens veroordeeld in de door cliënt verschuldigde eigen bijdrage die hij heeft betaald om zich te voorzien van deskundige rechtshulp..

Indien de gedaagde in een dergelijk geval niet wordt bijgestaan door een gemachtigde die verweer voert tegen de tekortkomingen in de procesvoering en de onwaarachtige voorstelling van zaken aan de kant van eiser, dan wordt de vordering in de regel ondanks dat deze niet verschuldigd is bij verstek toegewezen. De rechter toets immers enkel of de vordering hem onrechtmatig dan wel ongegrond voorkomt. Deze toetsing is te summier om door dergelijke constructies heen te prikken.

De schuldenaar ziet zich na toewijzing van vordering geconfronteerd met een schuldeiser die een executoriale titel heeft en over kan gaan tot het leggen van beslag met alle gevolgen van dien. Derhalve adviseer ik u om zodra u een incassodagvaarding ontvangt deze terstond aan een ter zake deskundig jurist/advocaat voor te leggen, zodat u niet het slachtoffer wordt van dergelijke halfgare incassomaatregelen. Voorkomen is beter dan genezen!

Uitgelichte berichten
Recente berichten