Handhavingsbeleid Heerlen en pilot ‘Nazorg hennep’

Onlangs stond ik met succes twee gezinnen bij in het kader van een 13B Opiumwet procedure binnen de gemeente Heerlen. Mijn cliënten werden in beide gevallen geconfronteerd met een voornemen van de burgemeester tot het sluiten van de woning voor de duur van zes maanden.

In beide gevallen was er sprake van de aanwezigheid van soft drugs. In beginsel zou zulks leiden tot een waarschuwing. Het probleem in deze kwesties was echter dat de verhuurders reeds in het verleden een waarschuwing ingevolge art. 3 jo. 13B Opiumwet hadden ontvangen.

Beide gezinnen wisten daar als zijnde huurders niets vanaf, maar ondervonden daar – in beginsel – wel de zware gevolgen van.

Ondanks dat de burgemeester heeft nagelaten om zijn primaire beslissingen te motiveren, lijkt het erop alsof de burgemeester een en ander disproportioneel heeft gevonden. Het is dan ook in veel gevallen raadzaam om na te gaan of een pand in het verleden bezwaard is met een waarschuwing en/of sluiting.

Daarnaast vermoed ik dat de burgemeester tevens heeft ingezien dat bij een sluiting de kinderen binnen de gezinnen eveneens zouden worden gedupeerd. Zoals u wellicht weet, nemen kinderen een belangrijke positie in binnen het huidige Handhavingsbeleid van de gemeente Heerlen. De burgemeester heeft er oog voor dat kinderen in een uiterst schrijnende situatie zouden kunnen belanden ondanks de maatschappelijke hulp die beschikbaar is.

Juist deze maatschappelijke hulp heb ik de afgelopen jaren in veel gevallen gemist, maar ook daarop is in het huidige beleid geanticipeerd:

In het beleid kunt u lezen dat:

  • Het in voorkomende gevallen van belang is om henneptelers nazorg te bieden om hen uit de greep van criminele organisaties te halen en te voorkomen dat zij in een maatschappelijk ongewenste situatie terecht komen en recidiveren;

  • De gemeente Heerlen, samen met haar partners, onderzoek doet naar de vormen en mogelijkheden van deze nazorg.

Hoewel het voornoemde vrij scherp is neergezet en, in mijn visie, op bepaalde punten zou kunnen worden genuanceerd, juich ik toe dat er wordt gedacht aan nazorg. Sterker nog, deze nazorg wordt thans ook verleend.

Een aantal van mijn cliënten zijn geselecteerd voor de pilot ‘nazorg hennep’. Uiteraard is het zo dat de burger waarbij soft drugs in de woning is aangetroffen nog altijd op meerdere fronten wordt aangepakt. Dat zal niet veranderen. De gemeente Heerlen en een woningstichting hebben echter wel goed ingezien dat nazorg zeer wenselijk is. Zulks is het beste te illustreren met een praktijkvoorbeeld.

Eén van mijn cliënten, een alleenstaande moeder die een bijstandsuitkering geniet, heeft een aantal maanden geleden een ruimte ter beschikking gesteld - vanwege financiële motieven – waar hennep werd geteeld. De hennepplantage werd ontmanteld en mijn cliënt heeft bij de politie een verklaring afgelegd en zal zich bij de strafrechter moeten verantwoorden. Daarnaast dient zij een bedrag terug te betalen aan de gemeente omdat zij ten onrechte over deze periode uitkering genoot. Ook Enexis stelde dat er sprake was van energiediefstal en dient schadeloos te worden gesteld. De verhuurder kon voorts in dit geval tevens doorpakken door de kantonrechter te verzoeken de huurovereenkomst te ontbinden, maar deed dit niet.

Met de gemeente en cliënt werden namelijk binnen de pilot een aantal concrete afspraken gemaakt. Er wordt per geval op maatwerk geleverd.

U moet daarbij denken aan onder meer onaangekondigde controles die de woningstichting en het Flexteam van de gemeente Heerlen mogen verrichten zodat de burger in de woning kan blijven en het accepteren van (ambulante) hulpverlening. Afstand doen van het recht op privacy voor wat betreft de controles is natuurlijk zwaar, maar de woning werd voor mijn cliënt en haar kind behouden en dat genoot de absolute voorkeur.

Ik spreek de hoop uit dat de pilot een succes wordt en mogelijk in de hele provincie wordt uitgerold. U als burger moet in ieder geval weten dat de pilot er is en dat in voorkomende gevallen het raadzaam is om met uw advocaat te bespreken of er mogelijkheden zijn om inspanningen te verrichten waarbij u wordt voorgedragen voor de pilot.

Uitgelichte berichten
Recente berichten