letsel

ADVOCAATKOSTEN BIJ LETSELSCHADEZAKEN

Zodra u een advocaat wilt inschakelen, denkt u veelal ook aan de vraag: ‘met welke kosten krijg ik te maken?’ Het is daarom goed om te weten dat de kosten van uw advocaat bijna steeds volledig vergoed worden door de aansprakelijke tegenpartij. Deze kosten worden namelijk beschouwd als onderdeel van uw schade.  Dus zowel met als zonder rechtsbijstandverzekering kunt u terecht bij een gespecialiseerde letselschade advocaat.

 

LETSELSCHADE SLACHTOFFERS

Bent u slachtoffer van een ongeval, dan komt er v​​aak veel op u af. Het kan zowel lichamelijk als geestelijk ingrijpend voor u zijn. Een gespecialiseerde advocaat heeft de regie bij het letselschadetraject, zodat de schaderegeling ook vanaf het begin in goede banen wordt geleid. Zodra mogelijk kan ook gezorgd worden voor een voorschot op de schadevergoeding. U kunt uw aandacht en energie dan volledig richten op uw herstel. 

 

SCHADE

Als aansprakelijkheid erkend is (in fase 1 van het letselschadetraject), kan uw advocaat de omvang van uw schade berekenen (in fase 2) en op basis daarvan een eerste voorschot op de schadevergoeding regelen.

Schade is het verschil tussen uw feitelijke situatie na het ongeval en de hypothetische situatie, de situatie zonder het ongeval. Schade kan bestaan uit materiële en immateriële schadeposten. De materiële posten zijn de tastbare uitgaven en gederfde inkomsten, het is uw vermogensschade als gevolg van het ongeval. Daar vallen onder: de gemaakte reiskosten, eigen risico’s, eigen bijdrage in de zorgkosten en het inschakelen van huishoudelijke hulp. Ook de achteruitgang in uw inkomen, de opgelopen studievertraging en de werkzaamheden die u niet meer in en om uw huis kunt doen, zijn materiële schadeposten.

Bij letsel kunt u ook aanspraak maken op een immateriële schadevergoeding, ook wel smartengeld genoemd. Smartengeld is bedoeld om de benadeelde genoegdoening en compensatie te bieden voor schade in de vorm van lichamelijke pijn, geestelijk leed of vermindering van levensvreugde. Bij het vaststellen van de hoogte van het smartengeld moet rekening worden gehouden met alle omstandigheden van het geval, waarbij het gaat om de aard en ernst van het letsel en de gevolgen daarvan voor het slachtoffer. Deze omstandigheden zijn uniek voor ieder slachtoffer. In de praktijk geven de door de rechter toegekende bedragen in vergelijkbare gevallen wel een richtlijn voor de omvang van het smartengeld.

Affectieschade is schade die familieleden en naasten lijden door het verlies en verdriet om wat met een dierbare is gebeurd. Voor vergoeding van affectieschade bij ernstig en blijvend letsel is het wetsvoorstel ‘Vergoeding van affectieschade’ aangenomen. De nieuwe regeling met vaste bedragen is per 1 januari 2019 in werking getreden en ziet alleen op schadeveroorzakende gebeurtenissen die plaatsvinden ná die datum.

 

MEDISCH ADVISEUR en/of DESKUNDIGE

In vrijwel iedere letselschadezaak is voor een medisch inhoudelijke beoordeling het inschakelen van een medisch adviseur nodig. Uw advocaat vraagt dan – voor zover nodig en door u gemachtigd – medische stukken op bij behandelaars en legt deze ter beoordeling aan een medisch adviseur voor.

In een gevorderde fase van het schaderegelingstraject kan ook het inschakelen van een onafhankelijk expert nodig zijn. Veelal gebeurt dit als een medische eindtoestand bereikt is. De ingeschakelde expert is specialist op het terrein van uw letsel en kan de aard, ernst en de gevolgen van het ongeval in kaart brengen. De deskundige kan ook een prognose geven voor de toekomst, zodat bij een eventuele afwikkeling van de zaak daar rekening mee kan worden gehouden.

 

VERJARING

Als u schade heeft geleden, dient u in actie te komen. Als de aansprakelijke partij niet op tijd wordt medegedeeld dat deze verantwoordelijk is voor de gevolgen van het ongeval kan uw vordering door te lang ‘stilzitten’ verjaren. Afhankelijk van het toepasselijk wettelijk regime dat van toepassing gelden er verschillende verjaringstermijnen.

Advocaat letselschade

Halime Celik