Gezin

Team personen- en familierecht behandelt alle zaken betreffende familiaire kwesties. Hierbij kan worden gedacht aan echtscheiding, de ontbinding van een geregistreerd partnerschap, verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap, afwikkeling van een samenlevingsovereenkomst, kinder- c.q. partneralimentatie, erkenning, gezag, omgang, ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing.

 

EENZIJDIGE ECHTSCHEIDING/ ONTBINDING GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

Een echtscheiding, ontbinding van het geregistreerd partnerschap dan wel het verbreken van een relatie is een ingrijpende gebeurtenis. Het team personen- en familierecht zal u met raad en daad bijstaan in alle facetten. Uiteraard zal in eerste instantie het overleg worden gezocht waarbij er indien mogelijk in samenspraak met uw ex-partner en zijn dan wel haar advocaat zowel een ouderschapsplan alsmede een echtscheidingsconvenant worden opgesteld. Mocht overleg een gepasseerd station zijn dan wordt er een verzoekschrift bij de rechtbank ingediend, dan wel verweer gevoerd ten aanzien van het verzoek van uw (ex-)partner.  Zo dient er bij de echtscheiding waarbij minderjarige kinderen zijn betrokken een ouderschapsplan te worden opgesteld waarin de ouders belangrijke afspraken met betrekking tot de kinderen vastleggen. In de procedure kunnen bijvoorbeeld aan bod komen de echtscheiding, kinder- en partneralimentatie, hoofdverblijf van de kinderen, zorg- en contactregeling, woning en verdeling.

 

ERKENNING, GEZAG EN OMGANG

Indien het ouderlijk gezag gewijzigd dient te worden dan wel gekomen dient te worden tot een (wijziging in) de zorg- en contactregeling kunt u terecht voor bijstand in de minnelijke fase dan wel, indien afspraken niet tot stand komen, voor bijstand in een procedure.

 

ALIMENTATIE

Bij alimentatie dient er een onderscheid te worden gemaakt tussen kinder- en partneralimentatie. U wordt voorzien van een advies omtrent de hoogte van de alimentatie en zo nodig zal er een procedure aanhangig worden gemaakt. Ook indien er sprake is van een wijziging van omstandigheden (u kunt bijvoorbeeld minder werken of heeft nog een kind mogen krijgen) mag u van ons passend advies verwachten.

 

FINANCIELE ZAKEN

Reeds in het voorstaande is beschreven dat de voorkeur uitgaat naar een convenant waarin partijen afspraken maken over de afwikkeling van de huwelijksgoederengemeenschap dan wel de huwelijkse voorwaarden. Mocht dit niet tot de mogelijkheden behoren dan dient de rechtbank in het kader van een procedure hieromtrent een beslissing nemen. De verdeling kan worden verzocht in het kader van de echtscheidingsprocedure, dan wel middels een separate procedure. Dit geldt eveneens voor de verbreken van de samenleving waarbij de gemeenschappelijke goederen verdeeld dan wel wederzijdse investeringen gerestitueerd dienen te worden.

 

ONDERSTOEZICHTSTELLING EN UITHUISPLAATSING

Indien u een verzoek tot ondertoezichtstelling en/of een verzoek tot uithuisplaatsing ontvangt zal op korte termijn een zitting plaatsvinden bij de Rechtbank. U kunt zich tijdens de zitting laten bijstaan door een advocaat.

 

MEDIATION

Indien u op goede voet met uw ex-partner leeft is het tevens mogelijk om middels mediation de echtscheiding c.q. ontbinding van het geregistreerd partnerschap met alle bijbehorende facetten af te wikkelen. Ook in dat geval zal er (indien noodzakelijk) een ouderschapsplan worden opgesteld en de financiële afspraken worden opgenomen in een convenant. De voordelen van mediation zijn onder meer gelegen in het feit dat u zelf afspraken maakt waardoor niet een rechter de knoop door hoeft te hakken. U weet dus waar u aan toe bent. Daarnaast is deze procedure over het algemeen sneller en goedkoper.

 
 
 
 

Team gezin

Sharon Mestrini

Pamela Ossel

Cally-Lou Noijen_Boumans Advocaten v2.jp

Cally-Lou Noijen