Algemene voorwaarden

 

 1. Boumans & Partners Advocaten is een besloten vennootschap en ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58.30.09.61. Iedere aansprakelijkheid van Boumans & Partners is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
 

 2. Op de dienstverlening van Boumans & Partners is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing, waarvan op aanvraag een exemplaar zal worden toegezonden.

 3. Boumans & Partners zal bij de selectie en het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en daarbij de nodige zorgvuldigheid betrachten. Boumans & Partners is niet aansprakelijk voor een eventueel tekortschieten van die derden. 
 

 4. De opdrachtgever geeft Boumans & Partners op voorhand toestemming om gegevens die voor derden van belang zijn aan hen te overleggen. 
 

 5. De opdrachtgever vrijwaart Boumans & Partners tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet van Boumans & Partners. 
 

 6. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met jaarlijks door Boumans & Partners vast te stellen uurtarieven.
 

 7. Door of ten behoeve van de opdrachtgever betaalde verschotten zullen separaat in rekening worden gebracht. Ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten etc.) wordt een percentage van het honorarium in rekening gebracht. Alle bedragen zijn exclusief BTW. 
 

 8. De werkzaamheden, verschotten en kantoorkosten worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van tijdige betaling is Boumans & Partners gerechtigd wettelijke rente en kosten in rekening te brengen. 
 

 9. Boumans & Partners behoudt zich te allen tijde het recht voor opdrachten alleen op voorschotbasis te aanvaarden dan wel de uitvoering van reeds aanvaarde opdrachten alleen dan voort te zetten indien ter dekking van in de toekomst verschuldigde honoraria, verschotten en kantoorkosten, door Boumans & Partners in redelijkheid te bepalen voorschotten door de opdrachtgever betaald worden. Ten titel van voorschot betaalde bedragen zullen worden verrekend met de maandelijks aan de opdrachtgever in rekening te brengen werkzaamheden, verschotten en kantoorkosten. Mocht na uitvoering van de opdracht en na verrekening enig voorschot resteren, dan zal Boumans & Partners dit bedrag aan de opdrachtgever restitueren. 
 

 10. De rechtsverhouding tussen Boumans & Partners en de opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht. Tenzij de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing is zullen eventuele geschillen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. 
 

 11. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van alle werknemers en onder haar naam werkende zelfstandigen van Boumans & Partners.